కంప్యూటర్ నెట్ పోర్ట్ పనిచేయడంలేదా?

 మన కంప్యూటర్ ని ఇంటర్ నెట్ ప్రపంచంతో అనుసంధానించే నెట్ పోర్ట్ పని చేయకపోతే మనం పిసిఐ నెట్ కార్డులను వాడుతుంటాము. మన ఆపరేటింగ్ సిస్టలో పనిచేసే నెట్ కార్డు మనకి దొరకనపుడు, లాప్‌టాప్ నెట్ పోర్ట్ చెడిపోయినపుడు లేదా మన కంప్యూటర్‌ యొక్క మధర్‌బోర్డ్ లో పిసిఐ స్లాట్‌లు అందుబాటులో లేనపుడు ఈ పిసిఐ కార్డులు మనకి ఉపయోగపడవు. ఈ పిసిఐ నెట్ కార్డులకి చవకైన,సులభమైన ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఈ వీడియోలో చూడవచ్చు. ఎటువంటి కంప్యూటరు పరిజ్ఞానం లేనివారుకూడా వాడుకోవచ్చు.
   

Printfriendly

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ఈ బ్లాగు ప్రముఖ పోస్ట్‌లు