కంప్యూటరు వాడే మరియు కంప్యూటర్లు బాగుచేసేవారి ప్రతిఒక్కరి దగ్గర ఉండవలసిన సీడీ
 కంప్యూటరు వాడే మరియు కంప్యూటర్లు బాగుచేసేవారి ప్రతిఒక్కరి దగ్గర ఉండవలసిన సీడీ అల్టిమేట్ బూట్ సీడీ.దీనిని పూర్తిగా ఉచితంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.దీనిలో వందకి పైగా స్వేచ్చా మరియు ఉచిత హార్డ్వేర్ డాయగ్నసిస్ టూల్స్ ని నిక్షిప్తము చేసారు.దీనిని  కంప్యూటరు దోషాలను నిర్దారించడానికి, వాటిని సరిదిద్దడానికి మరియు డేటా రికవరీ చేయడానికి ఉపయోగించవచ్చు. దీనిని పెన్ డ్రైవ్ నుండి కూడా వాడుకోవచ్చు.ప్లాపీ నుండి నడిపించు హార్డ్వేర్ డాయగ్నసిస్ టూల్స్ ని కూడా అల్టిమేట్ బూట్ సీడీ నుండి వాడుకోవచ్చు.


అల్టిమేట్ బూట్ సీడీ గల హార్డ్వేర్ డాయగ్నసిస్ టూల్స్

BIOS

!BIOS 3.20 Freeware    
BIOS 1.35.0 Freeware
CMOSPWD 5.0 GPL  
KEYDisk GPL    
WipeCMOS 1.2 Freeware   

CPU

CPU Burn-in 1.00 Freeware 
CPUinfo GPL    
Mersenne Prime Test 24.14 Public domain   
Stress 1.00 GPL                                                      
StressCPU (requires CPU with SSE) 2.0 Freeware       
x86test 0.10a GPL

Boot Management

Boot Partition 2.60 Freeware                   
boot.kernel.org (BKO) Freeware    
EditBINI 1.01.1 Freeware    
 Gujin 2.8.4 GPL    
MBRtool 2.3.200 Freeware    
MBRWork 1.08 Freeware    
netboot.me Freeware    
PLoP Boot Manager 5.0.12 Free for personal use    
Smart BootManager 3.7.1 GPL    
SPFDISK (Special FDISK) 2000-03v Freeware  
Super Grub Disk 0.9799 GPL  
Super Grub2 Disk 1.98s1 GPL  
XFDISK (Extended FDISK) 0.9.3 betaFreeware  

Data Recovery

Offline NT Password & Registry Editor 110511
PhotoRec 6.12 GPL 
TestDisk 6.12 GPL    

Hard Disk Information & Management

AMSET (Maxtor) 4.00 Freeware    
ATAINF 1.3 Freeware    
ATA Password Tool 1.1 Freeware   
Change Definition Utility (for Fujitsu M16xx/M2915 HDDs) Freeware    
DiskCheck 4.0.6 Freeware    
DISKINFO 1.02 Freeware    
ESFeat (ExcelStor) 2.30 Freeware  
Feature Tool (IBM/Hitachi) 2.15 Freeware    
GSmartControl 0.8.6 GPL 
SMARTUDM 2.00 Freeware    
UATA100 (Seagate) 3.06 Freeware    
UDMA Utility (for Fujitsu MPD/MPE/MPF series HDDs) Freeware    
UDMA Utility (for Fujitsu MPG series HDDs) Freeware   
Ultra ATA Manager (Western Digital) June, 2003 Freeware  
WDIDLE3 (Western Digital) 1.05 Freeware     

Hard Disk Diagnosis 

ATA Diagnostic Tool (Fujitsu) 7.0 Freeware  
DLG Diagnostic (Western Digital) 4.15 Freeware Drive Fitness Test (IBM/Hitachi) 4.16 Freeware    
ES-Tool (Samsung) 3.01v Freeware    
ESTest (ExcelStor) 4.50 Freeware    
GWSCAN (Gateway) 3.15 Freeware
GWSCAN (Gateway) 5.12 Freeware
HDAT2 4.5.3 Freeware    
HDAT2 4.8.1 Freeware    
HUTIL (Samsung) 1.21 Freeware  
HUTIL (Samsung) 2.10 Freeware   
MHDD 324.5 Freeware   
MHDD 324.6 Freeware    
PowerMax (Maxtor/Quantum) 4.09 Freeware    
PowerMax (Maxtor/Quantum) 4.23 Freeware    
SCSIMax (Maxtor/Quantum) 1.21 Freeware    
SHDIAG (Samsung) 1.25 Freeware  
ViVARD 0.4 Freeware 

Hard Disk Cloning

CopyWipe 1.14 Freeware   
EaseUs Disk Copy 2.3.1 Freeware  
g4u 2.4 BSD    
HDClone (Free Edition) 4.0.6 Freeware    
partimage 0.6.9 GPL
Partition Saving 3.90 Freeware     

Hard Disk Low-Level Editing

Disk Editor 3.0 Freeware     
DISKMAN 44.01 Freeware    
PTS DiskEditor 1.04 Freeware 

Hard Disk Wiping

Active@ KillDisk Free Edition 4.1.2393 Freeware
CopyWipe 1.14 Freeware    
Darik's Boot and Nuke 2.2.6 BetaGPL  
Fujitsu Erase Utility 1.00 Freeware  
HDDErase 4.0 Freeware    
HDShredder (Free Edition) 3.8.1 Freeware    
MAXLLF (Maxtor) 1.1 Freeware   
PC INSPECTOR e-maxx 0.95 Freeware 
SUTIL (Samsung) 1.01 Freeware   

Hard Disk Installation

Data Lifeguard Tools (Western Digital) 11.2 Freeware  
DiscWizard 2003 (Seagate) 10.45.06 Freeware    
DiscWizard (Seagate/Maxtor) 11.0.8326 Freeware Disk Manager (IBM) 9.57 Freeware   
Disk Manager (Samsung) 10.42 Freeware  
MaxBlast (Maxtor) 4.0 Freeware 

Partition Management   

Cute Partition Manager 0.9.8 Freeware    
Dsrfix 3.12 Freeware  
FIPS 2.0 GPL    
Free FDISK1.3.1GPL     
GParted 0.8.1 GPL
Partinfo 1.11 Freeware  
Partition Resizer 1.3.4 Freeware    
Partition Saving 3.90 Freeware    
PTDD Super Fdisk 1.0 Freeware  
Ranish Partition Manager 2.40 Freeware 
SPFDISK (Special FDISK) 2000-03v Freeware    
XFDISK (Extended FDISK) 0.9.3 betaFreeware 

Memory 

AleGr MEMTEST 2.00Free for personal use   
DIMM_ID 3.57 GPL   
Memtest86 4.0 GPL    
Memtest86 3.5b GPL   
Memtest86+ 4.20 GPL     
TestMemIV Freeware    
Windows Memory Diagnostic UBCD Only    

Others

FileLink 3.01 Freeware 
Kon-Boo t1.0 Free for personal use    
Parted Magic 6.6 GPL Full list of programs can be found here 
UBCD FreeDOS R1.44 Based on NwDsk V3.40.   

Peripherals

ATAPI CDROM Identification 2.22 Freeware    
CD Index 1.1 Freeware    
CHZ Monitor-Test 2.0 Freeware    
Parallel Port Information System 1.45 Freeware   

System

AIDA16 2.14
ASTRA (Demo version) 5.50 14-day Demo    
HWiNFO 5.5.2 Freeware    
NSSI 0.60.45 Freeware    
PC-Config 9.33 Freeware
PCI 1.1 Freeware
PCISniffer 1.5 Freeware   
System Speed Test 32 4.78 Freeware               

Printfriendly

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ఈ బ్లాగు ప్రముఖ పోస్ట్‌లు